» Regulamin

Regulamin


REGULAMIN SERWISU  BialaKoszula.pl§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 
1.   http:// bialakoszula.pl jest serwisem internetowym, którego właścicielem jest MARIZA Izabella Piątek
      (ul.Wrzeciono 49/9, 01-950 Warszawa, NIP: 118-147-10-10), numer telefonu: 502 692 943 ,
      adres e-mail: 
sklep@bialakoszula.pl .


2.   Niniejszy regulamin określa, w szczególności rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną, warunki  
      świadczenia tych usług, w tym warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną
      oraz tryb postępowania reklamacyjnego.


3.   Korzystanie z Serwisu możliwe jest jedynie w przypadku akceptacji niniejszego regulaminu oraz Polityki  
      Prywatności dostępnych w Serwisie. Użytkownicy którzy nie akceptują powyższych dokumentów z jakiegokolwiek
      powodu, nie mogą korzystać z Serwisu ani żądać jakichkolwiek świadczeń ze strony Operatora.


4.   Użytkownikami mogą być jedynie podmioty, które zaakceptowany Regulamin oraz Politykę Prywatności oraz nie
      zostały wykluczone przez Operatora.


5.   Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie na stronie internetowej Serwisu w sposób umożliwiający Użytkownikom
      jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej
      chwili.

 
 
§ 2. DEFINICJE
 
 

1.   Regulamin – niniejszy regulamin;
 

2.   Serwis – witryna internetowa http:// bialakoszula.pl;
 

4.   Operator – MARIZA Izabella Piątek (ul. Wrzeciono 49/9, 01-950 Warszawa, NIP: 118-147-10-10),
      numer telefonu: 502 692 943, adres e-mail:
sklep@bialakoszula.pl;

 

5.   Użytkownikosoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, jak również osoba
      fizyczna, która ukończyła 13 rok życia, ale nie ukończyła 18 lat w zakresie w jakim może nabywać prawa i zaciągać
      zobowiązania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
      Użytkownikiem może być również osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale
      mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, przystępująca do korzystania z Serwisu. Osoby
      działające w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oświadczają, że są
      upoważnione do samodzielnej reprezentacji;

 

6.   Klient – Użytkownik Serwisu dokonujący zakupu wybranego przez siebie Towaru za pośrednictwem Serwisu;
 

7.   Konsument – Użytkownik będący osobę fizyczną dokonujący z Operatorem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio
      z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

 

8.   Towar – asortyment odzieży dostępny do zakupu za pośrednictwem Serwisu;
 

9.   Konto – część Serwisu dostępna po zalogowaniu się Użytkownika, określona adresem e-mail Użytkownika oraz
      zabezpieczona hasłem dostępu;

 

10.  Formularz Rejestracyjny – dokument elektroniczny w Serwisie, służący do założenia Konta;
 

11.  Formularz Kontaktowy –  dokument elektroniczny w Serwisie, służący do nawiązania kontaktu z Operatorem.
 

12.  Formularz Zamówienia – dokument elektroniczny w Serwisie, służący do złożenia zamówienia w Serwisie.
 

13.  Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;

 
 
§ 3. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU
 
 
1.   Użytkownik korzystając z Serwisu, musi skorzystać z urządzenia elektronicznego spełniającego minimum
      wymagań technicznych (system operacyjny: Windows, Linux lub Mac OS; Procesor: 1 GHz; RAM: 1 GB pamięci
      RAM) oraz posiadającego zainstalowaną przeglądarkę internetową, w tym dostęp do sieci Internet. W przypadku
      korzystania z niektórych usług konieczne jest posiadanie konta poczty elektronicznej działającego na dowolnym
      serwerze.

 
2.   W celu skorzystania z pełnej funkcjonalności niektórych usług dostępnych w Serwisie, niezbędne jest włączenie w
      przeglądarce internetowej Użytkownika obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java,
      Flash, a także cookies.

 
3.   Operator przy wykorzystaniu Serwisu świadczy usługi drogą elektroniczną w zakresie możliwości zakupu przez
      Użytkowników odzieży wizytowej (galowej) dla dzieci i młodzieży, jak również odzieży dla niemowląt oraz zapisania się na
      mailing Serwisu, wysyłany cyklicznie przez Operatora na podany przez Użytkownika adres e-mail.

 
4.   Użytkownik korzystający z Formularza Kontaktowego, Formularza Rejestracyjnego lub Formularza  Zamówienia obowiązany
      jest do zamieszczania aktualnych i zgodnych ze stanem faktycznym danych.

 
5.   Użytkownik może nawiązać z Operatorem kontakt za pomocą numer telefonu: 502 692 943, adres e-mail:
      
sklep@bialakoszula.pl lub
Formularza Kontaktowego.

 
6.   Za zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną uważa się moment nawiązania połączenia między komputerem
      Użytkownika i Serwisem, poprzez uruchomienie przez Użytkownika w przeglądarce internetowej dowolnej strony Serwisu
      (samodzielne wprowadzenie adresu URL lub poprzez użycie przekierowania na dowolną stronę Serwisu). Rozwiązanie
      umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje z momentem opuszczenia przez Użytkownika stron Serwisu.

 
7.   Operator uprawniony jest do prowadzenia prac konserwacyjnych w Serwisie, które mogą powodować czasowe
      utrudnienia lub uniemożliwienie Użytkownikom korzystania z usług. Terminy prac i przewidywany czas ich trwania, będzie
      publikowany na stronie głównej Serwisu, przed rozpoczęciem ww. prac.

 
8.   Jakiegokolwiek rodzaju nieprawidłowości w działaniu Serwisu Użytkownik może zgłosić do Operatora w sposób określony w
      ust. 5 powyżej.
 
 
 § 4. ZAŁOŻENIE I USUNIĘCIE KONTA


 
1.   Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto w Serwisie.
 

2.   Podczas rejestrowania Konta Użytkownik ma do wyboru Konto prywatne lub Konto firmowe. Konto prywatne skierowane
      jest do osób fizycznych, zaś Konto firmowe do Użytkowników prowadzących działalność gospodarczą,
osób prawnych oraz
      jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, ale mogących we własnym imieniu nabywać prawa i
     zaciągać zobowiązania

 

3.   Użytkownik zakładając Konto w Serwisie musi skorzystać z Formularza Rejestracyjnego, w którym zamieszcza:
 

a.   imię i nazwisko (ew. brzmienie firmy);
 

b.   dane adresowe (ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miasto);
 

c.   dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail);
 

d.   numer NIP;
     - przy czym konieczność podania brzmienia firmy oraz numeru NIP dotyczy jedynie przedsiębiorców.


 

4.   W ciągu 24h, od momentu rejestracji w Serwisie na podany przez Użytkownika adres e-mail wysyłana jest informacja o
      konieczności potwierdzenia założenia Konta. Z chwilą potwierdzenia dochodzi do zawarcia
umowy pomiędzy Użytkownikiem
      a Operatorem na prowadzenie Konta. Umowa ta zostaje zawarta na czas nieokreślony, z możliwością jej rozwiązania
      (usunięcia Konta) w dowolnym czasie przez Użytkownika. Z ważnych przyczyn tj. naruszenie postanowień Regulaminu lub
      prawa polskiego
umowa może zostać rozwiązana przez Operatora za wypowiedzeniem, z zachowaniem 7 (słownie:
      siedmio) dniowego terminu wypowiedzenia.

 

5.   Jeżeli Umowa została rozwiązana na podstawie wypowiedzenia przez Operatora na warunkach określonych w ust. 4
      
powyżej, Użytkownik nie może ponownie założyć Konta w Serwisie, bez uprzedniej zgody Operatora.

 

6.   Użytkownik zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie dane służące do korzystania z usług dostępnych w Serwisie,
      poprzez nie udostępniania dostępu do Konta, w tym do hasła osobom trzecim.

 

7.   Operator zapewnia stały dostęp Użytkownikom do ich danych, w tym nieograniczoną możliwość ich edycji i zmian, w tym
      ich usunięcia, poza danymi trwałymi. Użytkownik w każdym czasie uprawniony jest do usunięcia Konta.

 

 
 
§ 5. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA W SERWISIE
 

1.   Składanie zamówienia w Serwisie jest możliwe przez 7 (słownie: siedem) dni w tygodniu i 24 (słownie: dwadzieścia cztery)
      godziny na dobę, z zastrzeżeniem § 3 ust. 7 Regulaminu.

 

2.   Tylko Użytkownicy posiadający zarejestrowane Konto mogą składać zamówienia w Serwisie.
 

3.   Klient przesyłając zamówienie, składa Operatorowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży. Wysłane przez Operatora
      potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail, stanowi oświadczenie o przyjęciu powyższej
      oferty.

 

4.   Zamieszczone w Serwisie ceny Towarów podawane są w złotych polskich, z uwzględnieniem obowiązującej stawki
      podatku VAT, jednakże nie uwzględniają kosztów dostawy.

 

5.   Składając zamówienie Klient korzysta z Formularza Zamówienia, w którym wypełnia niezbędne pola, zamieszczając dane
      wymagane do realizacji zamówienia, na końcu potwierdza zamówienie poprzez kliknięcie na przycisk „Zamówienie oznacza
      obowiązek zapłaty”.

 

6.   Wszystkie oferowane  i dostarczane Towary są fabrycznie nowe oraz wolne od wad fizycznych i prawnych, które zostały
      legalnie wprowadzone na rynek polski.

 

7.   W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać wyboru zamawianych Towarów; sposobu dostawy, w tym
      adresu dostawy oraz sposobu płatności.

 

8.   Zamówienie realizowane jest w ciągu 1 - 3 (słownie: jeden - trzech) dni roboczych od zaksięgowania wpłaty należności na
      rachunku bankowym Operatora. W razie płatności za pobraniem przy odbiorze, zamówienie realizowane jest w ciągu 1 - 3
      (słownie: jeden - trzech) dni roboczych od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Operatora.

 

 
 
§ 6. DOSTAWA
 
 
1.   Serwis realizuje dostawy na terenie całej Polski za pośrednictwem Poczty Polskiej - www.poczta-polska.pl
      firmy kurierskiej DPD Polska -
www.dpd.com.pl  lub paczkomatów Inpost - www.inpost.pl

 
2.   Czas dostawy towaru wynosi od 1 – 3 (słownie: jednego-trzech) dni roboczych, liczony od momentu wysłania paczki przez
      Operatora, a czas realizacji dostarczenia przesyłki zależy od wybranego sposobu doręczenia.

 
3.   Koszty dostawy wskazane są w Serwisie podczas wyboru sposobu dostawy przez Użytkownika.
 
 
 
§ 7. PŁATNOŚCI
 
 
Serwis wyróżnia następujące formy płatności:
 
a.   przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi DPD, Inpost lub Poczty Polskiej przy odbiorze towaru;
 
b.   przedpłata przelewem – po zarezerwowaniu zamówionego Towaru, wysłany jest e-mail Użytkownikowi z numerem
      rachunku bankowego. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Operatora, zamówienie jest przekazywane
      do magazynu w celu przygotowania do wysyłki. W tytule przelewu konieczne jest wpisanie numeru zamówienia, w
      przypadku braku tego numeru czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu;

 
c.   płatność za pośrednictwem serwisu Payu – z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie przygotowywane jest
      do wysyłki.
 
 
 
§ 8. PROGRAM LOJALNOŚCIOWY
 
 
1.   Użytkownicy mogą skorzystać z programu lojalnościowego Serwisu.
 
2.   Program lojalnościowy polega na zbieraniu przez Użytkowników punktów, które można uzyskać poprzez: założenie Konta, 
      napisanie recenzji, złożenie zamówienia.

 
3.   Punkty za zrealizowane zakupy naliczane są każdemu Klientowi po sfinalizowaniu zakupów.
 
4.   Każdy zgromadzony punkt ma określoną wartość kwotową, którą następnie można wykorzystać na zakupy w Serwisie.
 
5.   Stan posiadanych punków widoczny jest po zalogowaniu się na Konto w ustawieniach.
 
6.   W przypadku płacenia punktami 50 pkt stanowi równowartość 1,00 zł.
 
7.   Minimalny poziom jaki można przeznaczyć na zakupy to 200 punktów.
 
8.   Maksymalna ilość jaką można wydać jednorazowo przy zamówieniu to 5000 punktów.
 
 
 
§ 9. NEWSLETTER
 
 
1.   Newsletter to usługa pozwalająca Użytkownikowi na subskrybowanie i otrzymywanie bezpłatnych broszur oraz innych
      informacji na adres e-mail, pochodzących od Operatora.

 
2.   Zapisanie się na otrzymywanie newslettera jest możliwe poprzez dodanie adresu e-mail w dostępnym w serwisie formularzu
      zapisu.

 
3.   Korzystając z usługi Newsletter Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Operatora informacji handlowej w
      rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
      (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na wskazany w adres e-mail.

 
4.   Użytkownik może w każdym momencie zrezygnować z subskrypcji Newsletter.
 
 
 
§ 9. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 
 
1.   W razie ujawnienia się wady fizycznej lub prawnej Towaru Klient może zgłosić Operatorowi reklamację. Zgłoszenie
      może nastąpić w każdej formie. W przypadku wyboru formy pisemnej w załączniku nr 1 do Regulaminu znajduje się
      wzór reklamacji Towaru.

 
2.   W ramach postępowania reklamacyjnego Klientowi przysługuje możliwość wymiany Towaru na nowy, naprawa
      Towaru, obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy, jeżeli wada jest istotna.
3.   Reklamacje należy zgłosić Operatorowi oraz odesłać reklamowany Towar na adres Operatora, tj. ul. Wrzeciono 49/9,
      01-950 Warszawa.

 
4.   Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych od
      dnia jej otrzymania. W razie przekroczenia terminu, uznaje się że reklamacja jest zasadna.

 
 
§ 10. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 
 
1.   Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14
      (słownie: czternastu) dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów
      określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 Ustawy.

 
2.   Uprawnienie do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość o którym mowa
      w ust. 1 powyżej, nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do zawartych umów określonych w art. 38 Ustawy.

 
3.   Konsument może odstąpić od umowy, składając Operatorowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można
      złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

 
4.   Zwracany Towar należy odesłać na adres Operatora, tj. ul. Wrzeciono 49/9, 01-950 Warszawa.
 
5.   Operator nie później niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o
      odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia
      rzeczy.

 
6.   Zwrot, o którym mowa w ust. 5 następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument,
      chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 
7.   Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez
      Operatora, Operator nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 
8.   Konsument zwraca Towar Operatorowi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni,
      od dnia w którym odstąpił od umowy. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

 
9.   Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób
      wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 
 
 
§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
 
1.   Strona Serwisu oraz poszczególne strony internetowe, w tym zamieszczone w nich treści stanowią przedmiot prawa
      autorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych
      (Dz. U. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

 
2.   Jakiekolwiek zwielokrotnianie, w tym kopiowanie lub inne publiczne rozpowszechnianie wymienionych materiałów
      w ust. 1 Serwisu, wymaga zgody Operatora.

 
3.   Regulamin w pierwotnym brzmieniu wchodzi w życie w momencie zamieszczenia jego na stronie internetowej Serwisu.
 
4.   W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks
      cywilny  (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,
      ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.),
      ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

 
5.   Operator jest uprawniony do zamiany Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu pojawi się na stronie głównej Serwisu i
      staje się skuteczna wobec Użytkowników w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od momentu udostępnienia treści
      zmienionego Regulaminu w Serwisie. Wszelkie czynności realizowane w Serwisie przed wejściem w życie zmian są
      regulowane na zasadach dotychczas obowiązującego Regulaminu. Dalsze korzystania z Serwisu oznacza akceptację
      wprowadzonych zmian w Regulaminie, zaś odmowa akceptacji nowego Regulaminu skutkuje rozwiązaniem umowy i
      zaprzestaniem korzystania z Serwisu.

 
6.   Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne,
      pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

 
7.   Integralną część Regulaminu stanowią:
 
a.   załącznik nr 1 Reklamacja towaru;  
      -     
wzór załącznika do pobrania

 
b.   załącznik nr 2 Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.
      - 
   wzór załącznika do pobrania
* Załącznik nr 1 Reklamacja towaru:
 
Do
MARIZA Izabella Piątek
ul. Wrzeciono 49/9, 01-950 Warszawa.
 
 
 
Imię, nazwisko
Adres konsumenta
 
 
Reklamacja towaru
 
Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu ……… roku towar jest wadliwy.
Wada polega na ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Wada została stwierdzona w dniu ………… roku.
 
Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:
 
  • wymiany towaru na nowy* (art. 561 § 1)
  • nieodpłatną naprawę towaru* (art. 561 § 1)
  • obniżenia ceny towaru o kwotę ……… (słownie: ………) zł, Proszę o zwrot podanej kwoty na konto ………… /przekazem pocztowym na mój adres* (art. 560 § 1)
  • odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto …………* (art. 560 § 1)
 
 
Z poważaniem
 
 
 
 
 
*niepotrzebne skreślić
 
 

* Załącznik nr 2 Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa:
 
 
Do
MARIZA Izabella Piątek
ul. Wrzeciono 49/9, 01-950 Warszawa.
 
 
Imię, nazwisko
Adres konsumenta
 
 
 
Oświadczenie
o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa
 
 
 
Ja ……………………………… niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy  ……………………………………
 

 
 
Data zawarcia umowy ……………… roku.
 
 
 
……………………………………
                                                                                                                                      Podpis konsumenta
 
 
 
 

data aktualizacji :
25.12.2014
   

Przejdź do strony głównej
Wszystkie prawa zastrzeżone - bialakoszula.pl - 2017
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl